MEA PULCHRA
D<< >>F

- E -

ècche : quì, quà
ègne : riempire
émbé : ebbene
émmò? : ed ora?
éppuò? : e poi?
ésse : lì, là